ผู้อำนวยการ

 

นายทรงวฒ พทธสกลชย
นายทรงวุฒิ พุทธิสกุลชัย

ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

หัวหน้าฝ่าย

  

 

 

2. พ. จ. อ. ทวปเชยวสวรรณ

 

พันจ่าเอกทวีป  เชี่ยวสุวรรณ

หัวหน้าฝ่ายป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

 

...........................................................

 

 

 

อโนชา 

 

นางสาวอโนชา  คำสุทธิ

หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์

ละฟื้นฟูผู้ประสบภัย

 

 

e-office

e-offi

รบสง

 untitled 

051633
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
12
24
79
51379
303
2526
51633

Your IP: 35.175.212.130
Server Time: 2021-05-13 02:56:22

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองป้องกัน

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน มีดังนี้

1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 

- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 2 

- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2546 ฉบับที่ 3

- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2552 ฉบับที่ 4

- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 5

2. กฎกระทรวง พ.ศ.2541 ออกตามในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540

- กฎกระทรวง พ.ศ.2541 ออกตามในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ฉบับที่ 2

- กฎกระทรวง พ.ศ.2541 ออกตามในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ฉบับที่ 3

- กฎกระทรวง พ.ศ.2541 ออกตามในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ฉบับที่ 4

- กฎกระทรวง พ.ศ.2541 ออกตามในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ฉบับที่ 5

3. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปครงส่วนท้องถิ่น ฉบับ 2 พ.ศ. 2549

4. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

5. หนังสือซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559

6. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 2 พ.ศ.2562

8. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562

9. หนังสือหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนประสบสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0605/ว3411 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563

10. หนังสือแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ ชร 0023/ว473 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563

11. หนังสือการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.4/ว160 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563

12. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Link Web)

dla logo

 

thum840-img-3f73c265c3fda8f14254bd1765916d05

 

cropped-e0b8a3e0b8b9e0b89be0b8a0e0b8b2e0b89e21

 

7

 

3

 

4

 

6

 

5

 

PNOHT600730001001601

 

click-here

 

ติดต่อร่วมบริจาคสิ่งของ

124538499 191900145802665 301637479379662791 o1